KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie, Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

    a)   pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,

    b)   prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

    c)   wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie na podstawie powszechnie
          obowiązujących przepisów prawa.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

    a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
          powszechnie obowiązującego prawa,

    b)   podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni,

    c)   podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
    o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

    a)   dostępu do swoich danych,

    b)   do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

    c)   do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

    d)   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie,
          chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

    e)   do przenoszenia danych,

    f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

    w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych,
    a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
    w Oławie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych
    Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

InformatorSzanowni Państwo

Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Przedstawiamy Informator Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (POPPPiDM) na rok szkolny 2015/2016, zawierający propozycje różnego rodzaju form doskonalenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Oferta ta, jak co roku, jest aktualizowana i wynika z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym, wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka oraz aktualnych zmian w systemie oświaty. Wytycznymi o szczególnej randze były podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

     1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych  środkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
     2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 2. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

czytaj więcej 


 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół

ETŚDPowiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w X edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Oławie organizowanego w dniach 06.10.2014 – 10.10.2014 roku.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie skutecznych sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci i młodzieży z utrudnieniami w nauce czytania i pisania wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów. Zależy nam też na pokazaniu dobrych, wartościowych i skutecznych sposobów, przykładów w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty skierowanej do uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli i rodziców zamieściliśmy w załączonym programie i zaproszeniach adresowanych do osób, którym nieobojętny  jest los uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Tradycyjnie liczymy na udział Państwa i uczniów w X edycji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

                                                                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku:

                       Organizatorzy i koordynator obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Program ETŚD w POPPPiDM w Oławie do pobrania

Zaproszenie na Punkt diagnozy "ryzyka dysleksji" dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 Latki) oraz wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) do pobrania 

Zaproszenie na spotkanie z rodzicami i nauczycielami "Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania?" do pobrania 

konkurs 

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji POPPPiDM w Oławie ma zaszczyt zaprosić uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Powiatowym pt. "I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii". Konkurs ma formę dyktanda i zostanie pzeprowadzony w dniu 9 października 2014 roku. Zmagania konkursowe rozpoczną się o godzinie 1200 w budynku POPPPiDM w Oławie, przy pl. Zamkowym 18. /Regulamin konkursu/

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy. Na zwycięzców czekają nagrody i dla wszystkich uczestników konkursu tradycyjnie pamiątkowe dyplomy. Zgłoszenia należy kierować do koordynatora projektu: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie, tel. 71 313-22-39 do dnia 07.10.2014 r.

Do miłego zobaczenia:

Koordynator ETŚD i organizatorzy

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (SORE)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie  rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 19.09.2014 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie  rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w powiecie oławskim” 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POTWIERDZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE

SWIZ

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - 4


 

 

Made By ITFirm.pl