KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie, Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

    a)   pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,

    b)   prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

    c)   wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie na podstawie powszechnie
          obowiązujących przepisów prawa.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

    a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
          powszechnie obowiązującego prawa,

    b)   podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni,

    c)   podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
    o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

    a)   dostępu do swoich danych,

    b)   do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

    c)   do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

    d)   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie,
          chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

    e)   do przenoszenia danych,

    f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

    w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych,
    a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
    w Oławie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych
    Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Made By ITFirm.pl