Druki do pobrania

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

WNIOSEK zgłoszenia  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie do pobrania

WNIOSEK o wydanie orzeczenia/ opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju do pobrania

WNIOSEK zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie na zajęcia terapeutyczne do pobrania 

INFORMACJA Dyrektora szkoly/placówki o indywidualną ścieżkę rozwoju do pobrania

 

OPINIA OD NAUCZYCIELA POLONISTY O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ do pobrania

OPINIA PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY O DZIECKU/UCZNIU NA POTRZEBY ZESPOŁU  ORZEKAJĄCEGO w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oławie do pobrania

INFORMACJA DLA PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI W NAUCE I ZACHOWANIU do pobrania

Wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog szkolny zamiast wypełniania zamieszczonych do pobrania formularzy opinii może sporządzić własną opinię o funkcjonowaniu dziecka/ ucznia w szkole.

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego do pobrania

WNIOSEK o przekazanie teczki dziecka do pobrania


POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ZGŁOSZENIE na formę doskonalenia nauczycieli do pobrania

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ do pobrania

WNIOSEK o oddelegowanie nauczyciela konsultanta do prowadzenia działań na terenie przedszkola/szkoły/placówki oświatowej do pobrania


 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA OBJĘTEGO WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU do pobrania

INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU do pobrania

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Terminy:

  • Opinia ze szkoły na potrzeby zespołu orzekającego- 7 dni czas otrzymania opinii,
  • Czas oczekiwania na zaświadczenie lekarza medycyny pracy w przypadków uczniów szkół zawodowych, którzy ze względu na stan zdrowia muszą być objęci nauczaniem indywidualnym - 14 dni od dnia otrzymania wezwania przewodniczącego zespołu,
  • W przypadku braku pełnej dokumentacji  dołączonej do wniosku złożonego przez rodzica dyrektor wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia ( opinie wydane przez specjalistów, zaświadczenia, wyniki obserwacji, wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich, dokumentację medyczną potwierdzającą leczenie specjalistyczne, poprzednio wydane orzeczenia i opinie, wyniki obserwacji przeprowadzonych przez pracowników poradni w przedszkolach, szkołach) - termin uzupełnienia dokumentacji 14 dni od otrzymania wezwania,
Made By ITFirm.pl