To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OŁAWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie skierowana do rodziców do pobrania 

 

 • Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie skierowana do nauczycieli do pobrania

          Wniosek o oddelegowanie specjalisty do prowadzenia zajęć na terenie szkoły do pobrania

 


GRUPA WSPARCIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Informujemy, że zaplanowane na rok szkolny 2014/15 kolejne spotkania  Pedagogów i Psychologów Szkolnych  oraz nauczycieli odpowiedzialnych za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, odbędą się w terminach:

 1. 23.09.14r. (wtorek),      
 2. 23.10.14r. (czwartek) wyjątkowo o godzinie 9:00,
 3. 25.11.14r. (wtorek), 
 4. 13.01.15r. (wtorek),
 5. 24.02.15r. (wtorek),
 6. 14.04.15r. (wtorek),
 7. 26.05.15r. (wtorek),

o godzinie 10.00 w naszej placówce.

Zapraszamy pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczyciela odpowiedzialnego za zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych) na konsultacje, wsparcie merytoryczne i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne.

Osoby prowadzące:  mgr E. Walejewska, mgr B.Jakubowska

 
 
 Specjalistyczne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne organizowane  w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „ Równe szanse drogą do sukcesu” uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oławski 
 
W Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie jest zrealizowany program z wykorzystaniem alternatywnych metod kształcenia nauki czytania i pisania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Program nosi tytuł:
„Będę czytać i pisać” – kształcenie kluczowych umiejętności na podstawie elementów alternatywnej metody 101 kroków.
 
 Cele, które założyła do realizacji autorka programu to:
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania – jako kluczowych w procesie edukacji i życiu osób wymagających wsparcia, pomocy specjalistycznej,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności czytania i pisania z uwagi na ustawiczną konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, a także ich wyszukiwania i korzystania z nich w praktyce – przez całe życie,
 • zaszczepienie dzieciom pozytywnego myślenia o czytaniu i pracy z tekstem,
 • podniesienie jakości komunikacji ( czytanie – wypowiadanie się, pisanie -  prezentowanie posiadanych wiadomości i umiejętności),
 • przygotowanie uczniów do podejmowania zadań edukacyjnych na miarę możliwości, ograniczeń, prezentowania wiedzy podczas sprawdzianów, egzaminów,
 • udzielanie profesjonalnej i skutecznej pomocy uczniom ze SPE, promowanie aktywności umysłowej,
 • wyposażenie uczniów w gruntowną wiedzę i umiejętności związane z trudną, ale niezwykle przydatną człowiekowi sztuką czytania ze zrozumieniem,
 • zapobieganie wyuczonej bezradności,
 • budowanie wiary we własne możliwości, pomimo ograniczeń,
 • motywowanie do podejmowania i realizowania stawianych uczniom zadań edukacyjnych,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wobec uczniów wymagających specjalistycznej pomocy,
 • rozwijanie najważniejszych sfer rozwoju człowieka : ruchowej, intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i wolicjonalnej ( z zastosowaniem standardowych metod i technik  terapeutycznych włączonych w proces realizacji programu i dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
Program został skierowany do grupy uczniów ze SPE - Zespołu Szkół Specjalnych klas I – VI (w liczbie 10 osób) wymagających pomocy, wsparcia w pokonywaniu utrudnień dotyczących nauki czytania i pisania.
 
Program ma formę specjalistycznych zajęć pedagogicznych o charakterze edukacyjno – terapeutycznych.
Zakres zadań realizowanych w procesie działań obejmujących program to:
 • rozpoznanie indywidualnych zasobów uczniów istotnych w kształceniu i rozwijaniu czynności czytania (np. w oparciu o technikę testową), analiza uzyskanych wyników,
 • techniki, sposoby stosowane w procesie czytania,
 • kształcenie i usprawnianie czynności czytania i pisania zgodnie z procedurami obowiązującymi w metodzie 101 kroków, prezentacja metody,
 • sposoby ułatwiające czytanie zróżnicowanych tematycznie tekstów,
 • zapoznanie z procedurami stosowanymi przed czytaniem,
 • doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu na poziomie podstawowym, wnioskowania, uogólniania,
 • przygotowanie do dyskusji o czytanym tekście, do  rozmowy o nim,
 • odczytywanie znaczeń słów, związków frazeologicznych, odczytywanie  znaczeń dosłownych i przenośnych, znaczeń słów z kontekstu, znajdowanie słów kluczy,
 • nabycie nawyków zwiększających ekonomikę czytania i pisania,
 • przygotowanie i wdrożenie uczniów do rozumienia tekstu jako całości, zapisywania tekstu – na miarę możliwości uczniów biorących udział w programie.
Zamierzeniem autorki programu jest uzyskanie następujących rezultatów:
 • uczniowie rozumieją istotę czynności czytania, czytania ze zrozumieniem,
 • posiadają wiedzę na temat zagadnień związanych z procesem czytania,
 • poprzez technikę pracy umysłowej jaką jest czytanie i pisanie zapoznali się z różnymi językami opisu świata,
 • uczniowie nabrali nawyków sprawnego czytania, kaligraficznego pisania, właściwych nawyków z zakresu higieny pracy umysłowej, efektywnego uczenia się,
 • znają i stosują poznane techniki pracy umysłowej stosowane w pracy ze słowem pisanym,
 • sprawniej przyswajają nowe wiadomości i umiejętności ( w sposób naturalny i bez przymusu ), nie są bezradni wobec zadań edukacyjnych i potrafią się z nich wywiązywać zgodnie z własnymi możliwościami i ograniczeniami.
Realizatorzy programu:
 
Autorka programu: Halina Pawińska, POPPP i DM w Oławie.
Made By ITFirm.pl